HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A Játékok szervezője

A „Forte Kapitány Gyereknapi rajzversenye” elnevezésű promóciós játék (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója a Bioextra Zrt. (székhely: 1134 Budapest Váci út 33. cégjegyzékszám: 01 10 046391, adószám: 14788837-2-41) (a továbbiakban: Szervező).

A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

A Játék részletei, valamint a jelen Játékszabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a Szervező hivatalos Facebook oldalán, amelynek címe: https://www.facebook.com/ImmunMaxiForte/ ).

A Játékos a játékban történő részvétellel elismeri, hogy a jelen Játékszabályzatot megismerte és az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadja.

2. részvételi feltételek

2.1.

A Játékban részt vehet valamennyi 18 évnél idősebb felnőtt, aki bármilyen méretben és technikával megörökíti a nyár egy pillanatát, és elküldi részünkre.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és mindezen személyek közeli hozzátartozói (2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja).

2.2. A Játékosnak a játékban történő részvételhez az alábbiakat kell tennie:

A Bioextra hivatalos facebook oldal tetején rögzített posztban szereplő linkre kattintva vagy a www.immunmaxi.hu/nyaralunk oldalon elküldeni a fotópályázatra való nevezését a fent említett lehetőségeken elérhető regisztrációs felületen keresztül. A nevezést követően a Játékos feltölti az online felületre az elkészült alkotást.

Az alkotások benyújtásával a Játékos feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rajzokat a Szervező bármiféle területi vagy időbeli korlátozás nélkül felhasználja. Ez a felhasználási engedély valamennyi ismert felhasználási módra teljes mértékben kiterjed. A Játékos a Játékon történő részvétellel elfogadja, hogy a felhasználás engedélyezése fejében az esetleges nyereményen túl egyéb díjazásra nem tart igényt.

A Játékban kizárólag olyan Játékosok vehetnek részt, akik a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelelnek és akik a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő űrlap kitöltéssel a jelen pontban foglaltak szerint regisztrálnak a Játékba, továbbá feltöltik a 2.1. pont szerinti alkotásokat.

 

2.3. A Játék időtartama

A Játék teljes időtartama 2020.08.17.-2020.08.30. 12:00

Sorsolás ideje: 2020.08.31. 12:30

Eredményhirdetés: 2020.08.31. 14:00

 

2.4. A Játékos a Játékban történő részvételével egyben

· hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Játékban történő részvétel során rendelkezésre bocsátott személyes adatait– az adott Játékkal összefüggésben kezelje,

hozzájárul ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint, azaz a Szervező Facebook oldalán nyilvánosságra hozza;

· vállalja, hogy a jelen pontban foglalt hozzájárulást és nyilatkozatot a Szervező kérésére haladéktalanul írásban is megerősíti,

· a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szervezővel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői, illetve személyiségi jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, a Játékos köteles a Szervezőt ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részére haladéktalanul megtéríteni,

a jelen Játékszabályzatban, illetve Szervező adatkezelési tájékoztatójában írt valamennyi feltételt kifejezetten elfogadja.

2.5. Egy Játékos a Játékban űrlap kitöltéssel vehet részt. Többszöri kitöltés esetén a duplikált nevezéseket/ feliratkozásokat/alkotásokat töröljük, és csak az első beküldött választ vesszük figyelembe a sorsolás alkalmával.

2.6. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárja.

2.7. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek és így a Játékból kizárásra kerülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén, trágár, erőszakos, gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló, alpári, másokat lejárató szavakat, feliratokat, képeket tartalmaznak, (ii) pornográf tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, közerkölcsöt, mások faji, nemzetiségi, felekezeti, nemi hovatartozását, egyéb jogait vagy jogos érdekét (iv) vallási, világnézeti, politikai nézeteit, gyűlöletkeltő, ellentéteket szító vagy széles körű ellenállást keltő vagy egyéb sértő szövegeket, feliratokat tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) burkolt vagy nyílt reklámot tartalmaznak, (viii) a Szervező vagy más 3. személy jó hírnevét sértik, vagy termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó sértő kijelentést, utalást tartalmaznak, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői, személyiségi jogát, (x) a Szervezőtől független terméket, szolgáltatást, márkát, logót, szlogent, stb. megjelenítő tartalmúak, (xi) egészségre ártalmas anyagok használatára, bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére buzdítanak vagy egyéb módon jogsértőek, illetve tiltott tartalmúak, (xii) jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi jogszabályba ütköző kijelentést, megjelenítést tartalmaznak, (xiii) természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését sértő tartalmúak. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát, valamint a Játékost a Játékból kizárja.

3. a nyeremény és a nyertes meghatározása

 

3.1. A játék nyereménye 3 db Bioextra nyári MEGA pakk, melynek tartalma: 1db Bioextra Argania Oil Pure 100% 20ml, 3db Bioextra Beauty Caps 2x, 1db Bioextra Multivitamin, 1db Bioextra Immun Maxi Forte multivitamin rágótabletta 60x, 1 db Bioextra Gin-Gin kapszula 60x, 1db Bioextra D-spray 200NE, 1db Bioextra FloraMix probiotikum 60x (továbbiakban: Nyeremény). A játék résztvevői között három nyertest sorsolunk.

 

3.2. A nyertesek kiválasztása véletlenszerűen sorsolás útján történik.

 

3.3. A nyeremény a Szervezővel előre egyeztetett időpontban, futárszolgálat közreműködésével érkezik meg a nyertesekhez 2020.09.30-ig.

 

3.4. A Játékban tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. Amennyiben adott nyertes az adott határidőig nem jelentkezik a nyereményéért vagy az részére egyéb okból nem adható át, illetve amennyiben a nyertes Játékos a Játékból kizárásra kerül, úgy nyereménye átszáll a tartalék nyertesre.

 

4. nyertes értesítése, nyeremény átadása

 

4.1. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

 

4.2. Szervező a Nyerteseket legkésőbb a sorsolás lezárultát követő 3 napon, értesíti e-mail üzenetben a Regisztráció során megadott e-mail címen. A Játék eredményhirdetése és így a nyertesek (azaz a pályázó gyermekek törvényes képviselőjének) neve a Szervező facebook oldalán kerül kihirdetésre a 2.3. pontban megjelölt időpontokban. A nyertes Játékos (azaz a pályázó gyermek törvényes képviselője) a nyertességről szóló értesítésre köteles válasz üzenetben az értesítés kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül visszajelezni és a nyeremény átvételéhez a telefonszámát megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és a nyereményre való jogosultságát a Játékos elveszíti.

 

4.3. Szervező kizárja az adott Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

5. Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A szállítás költsége is a Szervezőt illeti meg.

 

6. Adatvédelem

 

6.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. 6.1.1.

 

6.3. Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

 

6.4. A Nyertes Játékos a nyeremény elfogadásával kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a nyeremény beváltása során róla kép-, hang- és filmfelvételt készítsen, amelyet a nevével együtt a Szervező saját marketingkommunikációjában, termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

 

6.5. Adatkezelési szabályok:

Érintettek köre: a promóciós játékban résztvevő személyek

Adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, a nyertes megállapítása, nyereményben részesítése

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, fénykép

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont alapján az Érintett hozzájárulása.

Az adatok forrása: az Érintettek

Adattörlés időpontja: a Játékosok személyes adatait a Játék lezártát követő 30 napon belül töröljük. A nyertesek adatait az adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tároljuk majd töröljük. Amennyiben adójogi, polgári jogi vagy számviteli okok miatt, illetve a BIOEXTRA jogainak védelme érdekében indokolt, az adatokat 5 évig őrizzük

Adattovábbítás: a nyereményt kiszállító futárcég részére történik.

Adatkezelő: BIOEXTRA Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. cg.: 01-10-046391, e-mail: bioextra@bioextra.hu) A BIOEXTRA adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő probléma esetén, az Adatkezelő adatvédelmi ügyekben kereshető munkatársa: Hiller Amarill (telefon: 36 1 3838546, e-mail: bioextra@bioextra.hu).

A Játékos az Adatkezelőnek fenti e-mail vagy postacímére küldött személyes azonosításra alkalmas adatait is tartalmazó levélben bármikor indokolás nélkül visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Ebben az esetben a Szervező az adott Játékos személyes adatait azonnal törli. Amennyiben erre az ajándékcsomag átadását megelőzően kerül sor, az érintett Játékos helyett a tartaléknyertest kell nyertesként megállapítani.

A Játékosok tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik azok helyesbítését, törlését, korlátozását, illetve tiltakozhatnak a személyes adataik kezelése ellen, továbbá panasszal is élhetnek. Ezen jogaik iránti igényüket a bioextra@bioextra.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy a Szervező székhelyére küldött postai levélben terjesztheti elő. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a megkereséstől számított 30 napon belül tájékoztatást nyújt a megtett intézkedéseiről. Az érintett jogokról további részletes tájékoztatás az immunmaxi.hu weboldalon olvasható

6.6. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

 

7. Vegyes rendelkezések

7.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremény beváltásának – Szervező érdekkörén kívül eső okból történő – elmaradásáért vagy késedelméért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

7.2. Szervező a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény biztosítójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

7.3. Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a játékban érintett oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyereményt, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 Szervező kizárja a felelősségét minden, a Google forms weboldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a játékban érintett oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyereményt, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal

 

7.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

 

7.5. Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

7.6. Szervező kizárja a felelősségét a facebook oldalának rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az oldal nem vagy korlátozottan látogatható.

 

7.7. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a facebook-hoz. A jelen Játékszabályzat szerinti adatszolgáltatás nem a facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Google által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Google-hoz. A jelen Játékszabályzat szerinti adatszolgáltatás nem a Google részére, hanem a Szervező részére történik.

 

7.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a rajongói oldalon.

Budapest, 2020.08.17.

Bioextra Zrt.

logo2.png

Bioextra Immun Maxi Forte multivitamin rágótabletta   gyermekeknek és  felnőtteknek

Bioextra Zrt | Magyarország

bioextra@bioextra.hu

  • Facebook
  • Instagram
  • Spotify Social Icon
logo2.png